Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanBrad StoneTS. Alan Phan, Ph.D, DBA