TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Thư viện tiện ích gồm các tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất thép hàng đầu BlueScope.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Corrosion Technical Bulletin 10 – Roof penetrations

143 KB

Corrosion Technical Bulletin 11 – Condensation and Insulation

324 KB

Corrosion Technical Bulletin 12 – Dissimilar metals

196 KB

Corrosion Technical Bulletin 13 – Contact with timber

178 KB

Corrosion Technical Bulletin 14 – Exhaust from wood and oil fire burners

231 KB

Corrosion Technical Bulletin 15 – Acid cleaning brickwork

178 KB

Corrosion Technical Bulletin 16 – Immersion

476 KB

Corrosion Technical Bulletin 18 – Painting lead flashing

141 KB

Corrosion Technical Bulletin 19 – Roof Profile Closures

633 KB

Corrosion Technical Bulletin 20 – Perforated Coated Steel

623 KB