TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Thư viện tiện ích gồm các tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất thép hàng đầu BlueScope.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT – PN – 01 (rev5 – 13.Sep.2022) – TV

592 KB

ZINCALUME ULTRA ACTIVATE – TECHNICAL DATA SHEET – REV2 151221

306 KB

ZINCALUME ULTRA ACTIVATE – TECHNICAL DATA SHEET – REV2 1

212 KB

ZINCALUME ULTRA ACTIVATE – TECHNICAL DATA SHEET – REV2

212 KB

SUMO FOR PANEL – TECHNICAL DATA SHEET – REV 2 2

405 KB

SUMO FOR PANEL – TECHNICAL DATA SHEET – REV 2 1

359 KB

SUMO FOR PANEL – TECHNICAL DATA SHEET – REV 2

359 KB

SUMO FOR PANEL – TECHNICAL DATA SHEET – REV 1 010122

328 KB

SUMO EQ150 ANTI FADING – TECHNICAL DATA SHEET – REV2 230222

396 KB

SUMO 150Eq Anti Fading – TECHNICAL DATA SHEET – REV3

424 KB