BIM OBJECTS

Lần đầu tiên tại Việt Nam, có đầy đủ bộ thư viện Revit Family cho sóng tôn đã được cài sẵn thông số kỹ thuật cho thép.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Lysaght Klip-Lok Optima_Rev02

3 MB

Lysaght Klip-Lok 406_Rev03

3 MB

Lysaght Smart Seam_Rev01

3 MB

Lysaght Trimdek Optima_Rev01

3 MB

Lysaght Spandek Optima_Rev01

2 MB

Lysaght Multiclad_Rev02

3 MB