TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Thư viện tiện ích gồm các tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất thép hàng đầu BlueScope.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Technical Bulletin 38 – Effect to touch-up paint

233 KB

Corrosion Technical Bulletin 9 – Contact with unprotected steel supports

162 KB

Corrosion Technical Bulletin 8 – Product performance considerations in roofing applications

233 KB

Corrosion Technical Bulletin 7 – Barrier coatings

160 KB

Corrosion Technical Bulletin 5 – Corrosion resistance of zinc in water

232 KB

Corrosion Technical Bulletin 4 – Corrosion-Effect of Coating Thickness

202 KB

Corrosion Technical Bulletin 3 – Zinc coatings on steel

159 KB

Corrosion Technical Bulletin 2 – Galvanic protection

168 KB

Corrosion Technical Bulletin 1 – General Introduction

285 KB

Corrosion Technial Bulletin 17 – Following trades

176 KB