BẢN TIN KỸ THUẬT

Thư viện tiện ích gồm các bản tin kỹ thuật từ nhà sản xuất thép hàng đầu BlueScope.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Technical Bulletin 33 – ZINCALUME® steel and zinc-coated steel in high temperature and food contact applications

146 KB

Technical Bulletin 34 – Steel building frames

595 KB

Technical Bulletin 35 – Australian salt marine classifications

222 KB

Technical Bulletin 36 – Guide to good practice – steel roofing with Photovoltaic Panels

348 KB

Technical Bulletin 37 – Prevention of sunscreen damage

199 KB

Technical Bulletin 38 – Effect to touch-up paint

233 KB

Corrosion Technical Bulletin 9 – Contact with unprotected steel supports

162 KB

Corrosion Technical Bulletin 8 – Product performance considerations in roofing applications

233 KB

Corrosion Technical Bulletin 7 – Barrier coatings

160 KB

Corrosion Technical Bulletin 5 – Corrosion resistance of zinc in water

232 KB