CAD RESOURCES

Bao gồm những bản CAD có sẵn tiện dụng cho người dùng nhập vào Revit, SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

LYSAGHT SMARTRUSS C10010

15 KB

LYSAGHT SMARTRUSS C10075

15 KB

LYSAGHT SMARTRUSS TS4048

14 KB

LYSAGHT SMARTRUSS TS4060

15 KB

LYSAGHT SMARTRUSS TS6110

16 KB

LYSAGHT SMARTRUSS TS6175

16 KB

LYSAGHT PURLIN C35030

10 KB

LYSAGHT PURLIN C40024

13 KB

LYSAGHT PURLIN C40030

12 KB

LYSAGHT PURLIN Z10015

9 KB