Đang chọn tác giả: Alex Fynn, Kevin WhitcherMartin ManserSaul Singer, Dan Senor