Đang chọn tác giả: Alex Fynn, Kevin WhitcherMartin ManserWilliam Ury