Đang chọn tác giả: Asada SuguruDaniel KahnemanChris Hutchins, Dominic Midgley