Đang chọn tác giả: Nguyễn Thụy Khánh Chương, Alpha Books biên soạn