Đang chọn tác giả: Saul Singer, Dan SenorMartin Manser