Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoDaniel KahnemanAnthony B.ChanDonna M. Genett, Ph.D.