Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanBrad StoneGeshe Michael Roach