Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanPeter F. Drucker