Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanTS. Alan Phan, Ph.D, DBA