Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel KahnemanTS. Alan Phan, Ph.D, DBA