Đang chọn tác giả: George BeahmAlex Fynn, Kevin WhitcherJason Fried