Đang chọn tác giả: George BeahmAlex Fynn, Kevin WhitcherMichael J.Gelb