Đang chọn tác giả: George BeahmDaniel KahnemanChris Hutchins, Dominic Midgley