Đang chọn tác giả: Richard KochSaul Singer, Dan Senor