Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanDonna M. Genett, Ph.D.