Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel KahnemanSasaki Fumio